بسیجی دیده بیدار عشق است ...

مهم ترین فعالیت های بسیج در شهرآباد بردسکن

تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
8 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
10 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
9 پست
اسفند 89
11 پست
بهمن 89
8 پست
دی 89
18 پست
آذر 89
28 پست
آبان 89
9 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
11 پست
مرداد 89
23 پست
تیر 89
39 پست
خرداد 89
78 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
13 پست
دی 88
10 پست
آذر 88
27 پست
آبان 88
22 پست
شهرآباد
373 پست
جنگ_نرم
227 پست
دهه_فجر
5 پست
محرم
6 پست
طرح_محرم
1 پست
شهدا
2 پست
زعفران
2 پست
عیدفطر
3 پست
روز_قدس
1 پست
حجاب
1 پست
روزقدس
4 پست
شب_قدر
1 پست
مسجد
1 پست
پوستر
2 پست
بازارروز
1 پست
موذن
1 پست
طرح_اذان
1 پست
تودیع
1 پست
14خرداد
13 پست
روز_معلم
1 پست
ماهواره
3 پست
بدحجابی
1 پست
امام_رضا
1 پست
نوروز90
1 پست
رزمایش
1 پست
پان_پراگ
1 پست
فارسی_1
8 پست
خبرنگار
3 پست
9دی
4 پست
شهادت
1 پست
شهر
1 پست
عید_غدیر
1 پست
عکس
1 پست
گرداب
1 پست
13آبان
1 پست
رمضان
1 پست
کلیپ
1 پست
انگور
1 پست
زاهدان
1 پست
شعبانیه
1 پست
دیش
2 پست
سردارنقدی
13 پست
هجرت_3
1 پست
بسیج
3 پست
بی_حجابی
1 پست
میلاد
1 پست
رهبری
6 پست
عکس_بسیج
1 پست
عیدغدیر
1 پست
تا سرنگونی
حمایت از جنبش های مردم ایران.نه به حکومت اسلامی